Gebruiksvoorwaarden | Spark-le
831
page-template-default,page,page-id-831,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,transparent_content,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-14.3,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Gebruiksvoorwaarden

 1. Algemeen
  Door deze website te gebruiken geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met huidige algemene voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden mag u geen gebruik maken van deze website. Tania Reynders ( Sparkle) behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar  website te allen tijde zonder voorafgaandelijke aankondiging te wijzigen.
 2. Intellectuele eigendom
  De gebruiker van deze website erkent en aanvaardt dat deze website en het ontwerp, de tekst, logo’s en afbeeldingen of enig ander item op deze website de intellectuele eigendom zijn van  of in licentie gegeven  zijn aan Tania Reynders en vallen onder het auteursrecht. De handelsmerken en merknamen die in deze website voorkomen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

De gebruikers van deze website verbinden er zich toe om zich te weerhouden van enige wijziging aan te brengen aan deze informatie of aan een gedeelte ervan. Het is de gebruikers van deze website niet toegelaten zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van  Tania Reynders het beschikbaar gestelde materiaal te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden of op enige andere wijze voor enig commercieel doeleinde te gebruiken.
Ingeval van inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom behoudt Tania Reynders zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

 1. Waarborg
  Deze website evenals de inhoud ervan worden aangeboden zonder enige garantie. Tania Reynders zal elke redelijke inspanning leveren om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct en up-to-date is, doch zij kan niet aansprakelijk gehouden worden voor foutieve informatie op deze website. Tania Reynders garandeert niet dat deze website virus of fout vrij is doch zal alle redelijke inspanningen leveren ten einde deze website fout en virus vrij en toegankelijk te houden. Tania Reynders kan niet aansprakelijk gehouden worden voor verlies of schade die direct of indirect voortvloeit uit de inhoud en/of een fout en/of virus en/of toegankelijkheid van de website noch voor deze voortvloeiend uit de mogelijke onderbreking of beëindiging van de functionaliteiten aangeboden via deze website.
 2. Links naar andere websites
  Deze website kan links naar websites van derde partijen hebben. Uit deze links kan geen mening of akkoord van Tania Reynders met betrekking tot de inhoud ervan afgeleid worden.  Tania Reynders heeft geen controle/beheer over deze websites en kan geen enkele garantie geven met betrekking tot de inhoud hiervan noch met betrekking tot de juistheid en de betrouwbaarheid van de informatie hierop.
 3. Onwettig gebruik
  De gebruiker verbindt er zich toe deze website niet te gebruiken in strijd met de heersende wetgeving, huidige algemene voorwaarden, de openbare orde en goede zeden.
 4. Aansprakelijkheid
  De informatie, producten en diensten aanwezig op deze website kunnen technische en andere foutieve gegevens bevatten.
  Voor zover de van toepassing zijnde wetgeving dit toelaat, kan Tania Reynders onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk gehouden worden voor verlies of schade inclusief verlies inkomsten, verlies van business, verlies data, verlies clientèle, verlies gebruik materiaal of diensten of eender welke schade ontstaan, door het gebruik of bediening van de website.
 5. Privacy policy
  Op deze website wordt u expliciet gevraagd uw persoonlijke gegevens in te geven, deze zullen dan door Tania Reynders opgeslagen worden in haar data bestand.
  Bij het geven van uw persoonlijke gegevens gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat  Tania Reynders deze gegevens zal gebruiken voor interne statistieken, dienstverlening, uitschrijven en inning facturen, management en informatie doeleinden als deel van onze commerciële relatie met de gebruiker.
  Mist uw akkoord, zullen we deze persoonlijke gegevens gebruiken ten einde u occasioneel via post of e-mail berichten te sturen mbt aanpassingen aan de website, nieuwe diensten en speciale aanbiedingen waarvan we denken dat u deze nuttig vindt.  Indien u deze mailings voor direct-marketing doeleinden niet langer wenst te ontvangen (via mail en/of post) kan u dit schriftelijk melden aan Tanja Reynders, Pastoor Langensstraat 33, 3950 Bocholt, info@spark-le.be
  Al deze verzamelde persoonlijke informatie wordt door Tania Reynders bewaard in beveiligde databases en zal enkel gebruikt worden voor management klanteninformatie en deze zal niet verkocht of medegedeeld worden aan externe bedrijven.
 6. Toepasselijk recht
  Huidige website is ontworpen en wordt beheerst door het Belgische Recht. Voor alle geschillen die naar aanleiding van huidige website mochten ontstaan, zullen enkel de Rechtbanken van Limburg bevoegd zijn.
 7. Algemeen
  De gebruiker dient alle mogelijke bezwaren en problemen te richten aan Tania Reynders , Pastoor Langensstraat 33 te 3950 Bocholt ; info@spark-le.be