Algemene Voorwaarden

Toepassingsgebied:

 • Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte, online aankopen of overeenkomst tussen Aldegonda Heefer, handeldrijvende onder de naam Sparkle, wonende te 3500 Hasselt, Diesterstraat 13 en ingeschreven in het KBO onder nr. 0743.954.663 en haar klant. De tekst van deze Algemene Voorwaarden wordt aan iedere klant beschikbaar gesteld voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten. De klant wordt geacht kennis ervan te hebben genomen en er alle bedingen van te hebben aanvaard behoudens wanneer uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen.
 • Afwijkingen van deze algemene voorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten afkomstig van de klant, zijn alleen van toepassing wanneer deze door Aldegonda Heefer zijn aanvaard blijkens een schriftelijke bevestiging.
 • Iedere natuurlijke persoon die een aankoop wenst te doen via de website bevestigt dat hij/zij handelingsbekwaam is.
 1. Offertes – prijs:
 • Al onze offertes zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van verkoop of voldoende voorraad.
 • Al onze prijzen worden steeds vermeld inclusief en alle andere BTW en andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien leverings-, reservatie- of administratiekosten worden aangerekend wordt dit apart vermeld.
 • De opgegeven prijzen hebben betrekking op het omschreven product, eventuele foto’s zijn enkel decoratief bedoeld.
 1. Bestelling en betaling:
 • Indien de klant een product online aankoopt, komt de aankoop tot stand op het moment dat de klant zijn bestelling heeft ingevoerd en bevestigd.
 • Wij aanvaarden de volgende betaalmethodes: kredietkaarten, Maestro, bankkaarten.
 • Wij aanvaarden alleen betalingen van rekeningen binnen de Europese Unie (EU). Alle kosten die gepaard gaan met de betaaltransactie vallen uitsluitend onder uw verantwoordelijkheid.
 • Al onze facturen zijn contant betaalbaar. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een verschuldigd bedrag op de vervaldag, is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten  verschuldigd op het onbetaalde bedrag  volgens de wettelijke rentevoet vermeerderd met 5% zonder dat de interest lager kan zijn dan 10% per jaar en dit voor elke reeds begonnen maand.  Bovendien is de klant on geval van niet-tijdige betaling van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd t.b.v. 10% van het onbetaalde bedrag met een van 50 €, afgezien van de mogelijke andere innings –en gerechtskosten.
 1. Levering:
 • De door Aldegonda Heefer meegedeelde leveringstermijnen zijn louter indicatief. Bij abnormale vertraging in de levering heeft de klant het recht om de koop per aangetekend schrijven en zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, op voorwaarde dat Aldegonda Heefer nog steeds niet heeft geleverd binnen een periode van één (1) maand nadat Aldegonda Heefer hiertoe door de klant per aangetekend schrijven in gebreke werd gesteld. De klant verzaakt aan elk ander mogelijk verhaal middel, in het bijzonder aan de toekenning van enge vorm van schadevergoeding.
 • De klant is verplicht om de door Aldegonda Heefer geleverde goederen op het afgesproken tijdstip in ontvangst te nemen en de nodige ruimte te voorzien zodat de goederen kunnen worden geleverd. Aldegonda Heefer levert (laat leveren) de goederen tot in het gebouw van de klant in een ruimte op de gelijkvloerse verdieping. Op het moment van de levering dient de klant de leveringsbron af te tekenen voor ontvangst. Het gebruik van de geleverde goederen door de klant impliceert de onherroepelijke aanvaarding ervan.
 • Aldegonda Heefer behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen, die evenveel gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan in geen geval de weigering tot betaling van de geleverde goederen rechtvaardigen.
 1. Eigendomsvoorbehoud: de verkochte goederen worden pas eigendom van de koper c/q. opdrachtgever nadat de verschuldigde sommen volledig zijn betaald. De risico’s die de goederen kunnen lopen vallen evenwel ten laste van de koper c.q. opdrachtgever zodra deze ter zijner/hare beschikking worden gesteld.
 1. Klachten en garantie:
 • De klant verbindt zich ertoe om de verkochten goederen bij de levering onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde goederen overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken betreffende de geleverde  goederen dienen onverwijld en uiterlijk binnen 48 uur na levering schriftelijk aan Aldegonda Heefer gemeld te worden.
 • Klachten wegens zichtbare gebreken zijn slechts geldig en worden slechts onderzocht op voorwaarde dat de verkochte goederen door de klant nog niet in gebruik werden genomen. Dergelijke klachten schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
 • Onzichtbare gebreken dienen, op straffe van verval, schriftelijk gemeld te worden binnen de 8 kalenderdagen na ontdekking ervan. Een gebrek dat niet tijdig is gemeld, doet elk recht op herstelling of vervanging vervallen.
 • De wettelijke garantietermijn van twee jaar is onverkort van toepassing vanaf de datum van de levering.
 • Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd,
  indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Aldegonda Heefer of de fabrikant zijn verricht, indien gebreken het gevolg zijn van ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik, indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
 • Artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis werden geleverd dienen in geval van gebrek aan Aldegonda Heefer bezorgd te worden samen met het aankoopbewijs. Aldegonda Heefer zal het product overmaken aan de fabrikant die beslist of er al dan niet een gebrek aan het product bestaat dat onder de garantie valt.
 • De klant aanvaardt en erkent dat Aldegonda Heefer de excepties, exoneraties en garantiebeperkingen, die de fabrikant ten aanzien van haar kan inroepen, eveneens aan de klant kan tegenwerpen.
 1. Verzaking en retourbeleid:
 • De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen aankopen.
 • Bij verkoop op afstand heeft de koper (consument) het recht om binnen de 14 kalenderdagen na levering aan de verkoper mede te delen dat hij afziet van de koop zonder betaling van een boete en zonder opgave van enige reden.
 • Indien de klant/consument van dit recht wenst gebruik te maken dient hij de aangekochte goederen in originele en ongebruikte staat, in hun originele verpakking, op eigen kosten en risico terug te sturen naar Aldegonda Heefer, Diesterstraat 13, 3500 te Hasselt. Enkel deze goederen die in originele, ongebruikte staat in hun originele verpakking samen met alle toebehoren worden teruggestuurd kunnen worden teruggenomen.
 • Kunnen zeker niet worden teruggenomen: gebruikte, beschadigde, vervuilde of onvolledige artikelen, artikelen waarvan de verpakking werd geopend, artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt (gepersonaliseerde artikelen) en artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
 1. Overmacht:
 • Onverminderd de ons toekomende rechten, hebben wij het recht, indien wij door overmacht worden verhinderd de overeenkomst uit te voeren, om zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst te onzer keuze op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijke te ontbinden, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
 1. Intellectuele eigendom:
 • Al de door ons ontworpen modellen schetsen, grafische ontwerpen, tekeningen, schikkingen, software enz. welke ook de gebruikte techniek mag wezen, zijn uitsluitend onze eigendom en mogen noch nagemaakt noch geproduceerd worden behoudens onze voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.
 1. Geldigheid – verzaking:
 • Ingeval van strijdigheid/nietigheid van een clausule of van een gedeelte van een clausule zal daardoor de geldigheid van de andere clausule niet aangetast zijn.
 • Het feit dat Aldegonda Heefer op een bepaald ogenblik nalaat de uitvoering te eisen van een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, kan in geen geval worden beschouwd als verzaking van de rechten waarover zij beschikt en belet haar in geen geval om later de strikte naleving van die bepaling of van enige andere voorwaarde van de algemene voorwaarden te eisen.
 1. Toepasselijk recht – bevoegdheid:
 • Op alle met ons gesloten overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing, alsmede de huidige algemene verkoopsvoorwaarden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen;

Voor ieder geschil zijn de rechtbanken van het arrondissement Limburg bevoegd.

5%

korting, speciaal voor jou 🎁

Meld je aan om je exclusieve korting te ontvangen en blijf op de hoogte van onze nieuwste producten & aanbiedingen!

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

0
  0
  Je Winkelmandje
  mandje is nog leegterug naar de winkel